Noves tecnologies

La imatge i els medis de contrast: introducció a noves sol

Contingut en freqüència de la resposta rebuda

La resposta fonamental no lineal per part del medi de contrast és més forta que la seva mateixa resposta harmònica i suposa un increment significant a la resposta harmònica més elevada possible. Les tecnologies corrents són incapaces d'aïllar el senyal fonamental no lineal. El CCPS, en canvi, utilitza aquest senyal.


Contingut en freqüència de la resposta rebuda