Istùdios

Sos membros de s'assotziu in sos annos, pagu prus o mancu longos, de traballu in sa professione issoro, ant istudiadu sos profetos chi benint dae s'imprèu de sa diannòstica a imàzines in s'istudiu de medas patolozias in sistemas diferentes o òrganos.

In custa setzione de su situ, ant a esser publicados sos resurtados de esperièntzias utiles pro relatas cun àteros suzetos e istitutziones chi òperant in custa àrea de istùdios sientìficos.

In prus suzigamus, apretamus e atzetamus àteras esperièntzias chi àteros collegas ant a boler proponner cunforme a una bisione de cuncambiu de esperièntzias e de crèschida culturale colletiva.

Custa setzione at a esser partzida cunforme a s'imprèu de metòdicas de imaging impreadas o a segunda de su distritu o òrganu in ue sunt sas patolozias istudiadas.

Contrast Harmonic Imaging

Contrast Harmonic Imaging

Caraterizatzione de sas lesiones focales de su fìgadu in Tempus reale impreende s'imaging armònicu cun ìndighe mecànicu artu e mediu de contrastu Levovist
Tissue Harmonic Imaging

Tissue Harmonic Imaging

Cunfrontu intre sa ultrasonografia cunventzionale e sa formatzione de Imàzine cun s'Armònica de sos Tessutos in s'istudiu de su dutu biliare comunu in sos patzientes coletzistectomizados