Chistione

Arterioportal Shunt


S’imaging armònicu cun contrastu (LEVOVIST e A.D.I. cun inditadore mecànicu artu) in fase arteriosa primidia amustrat un ramu arteriosu bene definidu e un enhcement primidiu de su ramu portale acanta.

[pro bider incarca]
[pro bider incarca]
 
[pro bider incarca]
[pro bider incarca]