Chistione

Arterioportal Shunt


Cun su duplex Doppler s’agatat una forma de s’ispetru Doppler cun unu flussu diastòlicu crèschidu in artària. Su I.R. est bassu meda (0,36). Est presente una arterializatzione de su flussu portale.