Chistione

Arterioportal Shunt


Iscansione oblìcua: su color Doppler faghet bider uno ramu arteriosu segmentariu ismannidu pro càlibru e unu flussu a s’imbesse in su ramu portale serente.

[pro bider incarca]
[pro bider incarca]
 
[pro bider incarca]
[pro bider incarca]