Chie semus

In su 2001, unu grupu de radiòlogos sardos amus detzìdidu de fagher un'assotziu professionale chi cunsentat de ponner in pare esperièntzias diferentes e de formare unu puntu de referèntzia pro ispainare in totue sa cultura ecogràfica in s'àmbitu de s'ìsula nostra.

In su 2002, amus detzìdidu de fagher unu situ pro fagher connoscher finas in foras de s'ìsula s'atividade de istudiu e de crarimentu e, in su matessi tempus, pro promover cun s'azudu de sa rete telemàtica cuntatos cun collegas noos in intro e in foras de s'ìsula, pro unu cunfrontu chi permitat su cuncambiu e s'imparonzu.
Su mare chi inghìriat sa Sardinna non favorit sas relatziones, redùit sas possibilidades de cuntatu; sa rete, in cambiu, nos cunsentit de nche brincare custu impeìgu favorende su flussu de informatziones dae e cun sa comunidade radiolòzica sarda.

Su mundu de sas imàzines radiolòzicas est semper in cambiamentu e custu situ diat dever rapresentare unu puntu de referèntzia pro totu sos collegas chi intrant in sa rete cun sa curiosidade de connoscher. Cun s'azudu de totus, s'ant a poder sighire, cun unu puntu de bista semper atualizadu, totu sas temàticas chi interessant su prus de sas atividades nostras de onzi die.

S'assotziu nostru "Sardinian Mediterranean Imaging Research Group" s'at carrigadu su pesu de nche leare a intro de sa rete s'istudiu de s'imaging sardu, cun s'idea de esser unu puntu de unione in intro de su panorama radiolòzicu sardu. Sa posta nostra est galu prus manna cando su cumbidu a collaborare est propostu a totu sos collegas chi bolent publicare traballos in rete o cherent petzi imbiare cumentos o pregontas de argumentos particulares; s'intentu at a esser cussu de aberrer, in manera elementare, dibàtidos de chistiones chi essint a campu in s'atividade de su traballu nostru.

Cun s'isperu chi s'òpera nostra agradet e chi s'entusiasmu nostru arribet finas a àtere, invitamus totu sos collegas a bisitare a s'ispissu su situ nostru.

V. Migaleddu Presidenza e direzione scientifica
G. Campisi, D. Sirigu, G. Virgilio, D. Scanu, G. Bitti Comitadu organizadore
D. Turilli, V. Cossu, N. Canu, L. Loi Collaboradores